2023 KUSF 대학야구 U리그대회 7주차(5월 18,19일) 각 구장 경기결과

페이지 정보

기록실장 756 0 2023-05-18 08:00:47

본문

**     A조 홍천야구장     ** 


5월 18일 목요일

*   중앙대     10 : 2     고려대  (중앙대 승)

*   용인예대   1 : 12    동국대  (동국대 승)

*   건국대     5 : 6      경희대  (경희대 승)


5월 19일 금요일

*   용인예대   8 : 6    경희대  (용인예대 승)

*   건국대     3 : 10   중앙대  (중앙대 승) 

*   고려대    16 :  6   동국대  (고려대 승)      **     C조 포항야구장     ** 


5월 18일 목요일  

*   동의대     11 : 0    구미대  (동의대 승)

*   영남대      3 : 2    동의과학대  (영남대 승) 

*   수성대      3 : 1    경남대  ( 수성대 승) 


16:30   동아대  :  동원과기대  - 우천순연 (6월 1일 14:00 )


5월 19일

*   경남대         12 : 2      구미대 (경남대 승)

*   동의과학대      0 : 14    동의대  (동의대 승)

*   동아대           6 : 7     수성대  (수성대 승) 

*   동원과기대    4 :  5    부산과기대  (부산과기대승)